GIỚI THIỆU BAN TUYÊN GIÁO

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
- Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ.

- Thực hiện các chương trình: giáo dục truyền thống, thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, định hướng thông tin chính trị và hoạt động nghiên cứu dư luận xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

CÁC VĂN BẢN CỦA BAN TUYÊN GIÁO NĂM 2018

BIỂU MẪU VĂN BẢN, CÔNG VĂN
Ngày phát hành
Tải về

Kế hoạch số 41/KH-LĐLĐ về Tổ chức kiểm tra ghi nhận, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018...
Thông báo số Lịch kiểm tra Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp văn hóa năm 2018...
Mẫu và bảng điểm khu vực TNHH...
Mẫu và bảng điểm khu vực doanh nghiệp...

12/7/2018

Tải về

Tải về|

Tải về

Tải về

Công văn 140/LĐLĐ về khảo sát thành lập tổ công nhân tự quản
Mẫu Chương trình thành lập tổ công nhân tự quản
Mẫu Hồ sơ thành lập
Mẫu Quy ước
Mẫu quyết định
Mẫu Danh sách

12/7/2018

Tải về

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về