GIỚI THIỆU - CÁC VĂN BẢN CỦA BAN TÀI CHÍNH

 

Công tác tài chính:
Công đoàn thực hiện quyền tự chủ và tự quản về tài chính theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
1. Tài chính của công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:
a. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng bằng một phần trăm (1%) tiền lương hoặc tiền công.
b. Kinh phí công đoàn trích nộp theo tỷ lệ phần trăm (%) quỹ tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho CNVCLĐ của các doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ trích do Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất quy định.
c. Các khoản thu khác: thu từ các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ do công đoàn tổ chức, các khoản tài trợ của các tổ chức trong nước và nước ngoài.
2. Tài chính công đoàn dùng để chi các khoản sau đây:
a. Chi trả lương cán bộ chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn.
b. Chi cho các hoạt động của công đoàn.
c. Chi thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên và làm công tác xã hội do Công đoàn tổ chức.
d. Chi khen thưởng cho các tập thể, cán bộ, đoàn viên và những người có công xây dựng tổ chức Công đoàn.

Quản lý tài chính công đoàn: thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai. Các cấp công đoàn có nhiệm vụ quản lý tài chính theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hàng năm ban chấp hành công đoàn thông qua dự toán và quyết toán ngân sách của cấp mình.
Những tài sản do nguồn vốn của công đoàn, tài sản do Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu cho công đoàn là tài sản thuộc sở hữu công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ sở hữu mọi tài sản của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Công đoàn các cấp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng các tài sản và chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trước pháp luật về việc sử dụng và quản lý các tài sản đó.

Ban Tài chính Liên đoàn lao động quận:
Tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ quận trong việc quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thực hiện các quy định về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách Công đoàn các cấp.
Hướng dẫn các CĐCS thực hiện dự toán ngân sách hàng năm, quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn; xét duyệt và tổng hợp dự toán hàng năm.
Đôn đốc CĐCS thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn, đoàn phí Công đoàn và báo cáo quyết toán kịp thời về LĐLĐ quận, đảm bảo đạt tỷ lệ quy định.
Tham mưu Ban Thường vụ lập dự trù kinh phí hoạt động của các chuyên đề theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.
Thực hiện và hướng dẫn CĐCS thực hiện công tác tài chính theo quy định, hướng dẫn của Ban Tài chính LĐLĐ Thành phố.

CÁC BIỂU MẪU CỦA BAN TÀI CHÍNH:

Mẫu quy định thu, chi ngân sách công đoàn cơ sở
Mẫu báo cáo dự tóan, quyết toán, sổ quỹ thu - chi tài chính công đoàn

CÁC VĂN BẢN CỦA BAN TÀI CHÍNH NĂM 2017

TÊN VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Ngày phát hành
Tải về

Hướng dẫn 22/HD-LĐLĐ về thực hiện xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết 09C/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất”

30/12/2017

Hướng dẫn 17/HD-LĐLĐ Về thực hiện thu 2% kinh phí Công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ tháng 01/2018.

05/12/2017

Kế hoạch 55/KH-LĐLĐ Tổ chức triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

17/11/2017

Công văn 105/LĐLĐ về việc hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017

23/6/2017

Thông báo 12/TB-LĐLĐ về việc trích nộp kinh phí công đoàn

08/6/2017

Danh sách các đơn vị tạm nộp kinh phí tiết kiệm năm 2017 (từ 10% chi hành chính và 10% chi phong trào năm 2015)

10/03/2017

Hướng dẫn 02/HD-TLĐ về việc thực hiện xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết 09C/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất”

10/03/2017

Hướng dẫn 08/HD-LĐLĐ về việc hướng dẫn CĐCS xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2017 và lập báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2017

31/12/2016

Hướng dẫn 1910/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định thu, phân, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

19/12/2016

Hướng dẫn 1908/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân cấp nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn

19/12/2016

Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn "về điều chỉnh giảm tỉ trọng hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn để phục vụ đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất"

08/11/2016

Thông báo số 02/TB-LĐLĐ Thông báo thay đổi số tài khoản giao dịch

10/3/2017

Nghị quyết 09c/NQ-BCH về điều chỉnh giảm tỉ trọng hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn để phục vụ đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

18/10/2016

Kế hoạch 51/KH-LĐLĐ - Thực hiện Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới

24/10/2016

Công văn 64/LĐLĐ - V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại công đoàn cơ sở

30/12/2016

CÁC VĂN BẢN KHÁC CỦA BAN TÀI CHÍNH

TÊN VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Ngày phát hành
Tải về

Công văn 113 - V/v phân phối tỷ lệ nộp, cấp kinh phí công đòan cho Công đoàn cơ sở năm 2016

24/06/2016

Hướng dẫn 04- Hướng dẫn nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

06/06/2016

Công văn 155 - V/v phân phối tỷ lệ nộp, cấp kinh phí công đoàn cho Công đoàn cơ sở năm 2016

28/04/2016

Hướng dẫn 08- Hướng dẫn CĐCS xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2016 và báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2016

31/12/2015

Công văn 517 - V/v đóng kinh phí công đoàn khu vực hành chính sự nghiệp theo quy định

09/12/2015

Hướng dẫn 27 - V/v sửa đổi mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Nhà nước và tổ chức Công đoàn

11/11/2015

Công văn 32 - V/v quản lý tài chính công đoàn cơ sở

02/4/2015

Hướng dẫn 07- Hướng dẫn CĐCS xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2015 và báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2015

31/12/2016

Công văn 153 - V/v phân phối tỷ lệ nộp, cấp kinh phí công đòan cho Công đoàn cơ sở năm 2015

03/12/2014

Quyết định 273/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn.

07/3/2014

Quyết định 1439/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

14/12/2011

Hướng dẫn lập dự toán và quyết toán CĐCS năm 2014

3/2014

Công văn 12 - Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn theo phân cấp

28/02/2014
Nghị định 191/2013/NĐ – CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
21/11/2013