GIỚI THIỆU BAN CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT

 

Nhiệm vụ và quyền hạn: Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quận. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

TÊN VĂN BẢN
Ngày phát hành
Tải về

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ- Công tác Thi đua, Khen thưởng và phân chia Cụm thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc
Bảng điểm thi đua CĐCS trong nhà nước

16/04/2020

Nhấn tải về

Nhấn tải về

Hướng dẫn 01/HD-LĐLĐ- Thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng và phân chia Cụm thi đua Công đoàn cơ sở các trường học năm học 2019 - 2020
Bảng điểm thi đua CĐCS trường học năm học 2019-2020

11/02/2020

Nhấn tải về

Nhấn tải về

Kế hoạch 17/KH-LĐLĐ-Tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

24/4/2020

Nhấn tải về

Kế hoạch 16/KH-LĐLĐ-Tổ chức Hội thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi” cấp cơ sở và tham gia Hội thi cá nhân Online cấp Thành phố năm 2020

23/4/2020

Nhấn tải về

Kế hoạch 15/KH-LĐLĐ- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

23/4/2020

Nhấn tải về

Kế hoạch 14/KH-LĐLĐ-tổ chức Tháng Công nhân lần thứ 12 - năm 2020

20/4/2020

Nhấn tải về

Bảng điểm thi đua CĐCS khu vực TNN.... Nhấn tải về
Danh sách các CĐCS Cụm 1 - Khối Phường .... Nhấn tải về
Danh sách các CĐCS Cụm 2 - Khối Phường .... Nhấn tải về
Danh sách các CĐCS Cụm 3 - Khối Nhà nước.... Nhấn tải về
Danh sách các CĐCS Cụm 4 - Khối Nhà nước.... Nhấn tải về

07/6/2019

 

Bảng điểm thi đua CĐCS khối trường học năm học 2018-2019.... Nhấn tải về
Danh sách các CĐCS Cụm 1 - Khối Mầm non .... Nhấn tải về
Danh sách các CĐCS Cụm 2 - Khối Mầm non .... Nhấn tải về
Danh sách các CĐCS Cụm 1 - Khối Tiểu học.... Nhấn tải về
Danh sách các CĐCS Cụm 2 - Khối Tiểu học .... Nhấn tải về
Danh sách các CĐCS Cụm 1 - Khối THCS... Nhấn tải về
Danh sách các CĐCS Cụm 2 - Khối THCS .... Nhấn tải về

07/6/2019

Nhấn tải về

Thông báo 10/TB-LĐLĐ về công tác Thi đua, Khen thưởng và phân chia Cụm thi đua Công đoàn cơ sở năm học 2018 - 2019

07/6/2019

Nhấn tải về

Hướng dẫn 11/HD-LĐLĐ về công tác Thi đua, Khen thưởng và phân chia Cụm thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc

09/4/2019

Nhấn tải về

Quyết định 44/QĐ-LĐLĐ về Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trong tổ chức Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp...

27/12/2018

Nhấn tải về

Công văn 29/LĐLĐ về việc tổ chức thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”

27/02/2019

Nhấn tải về

Chương trình hành động số 11/Ctr-LĐLĐ về Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam,  Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ quận Gò Vấp

30/9/2016

Nhấn tải về

Hướng dẫn 02/HD-LĐLĐ về việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong tham gia phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, đình công
16/5/2014

BIỂU MẪU THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Nội dung
Tải
Các biểu mẫu Thỏa ước Lao động tập thể
Tài liệu thương lượng tập thể và ký kết thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể
Hướng dẫn tiêu chí đánh giá phân loại Thỏa ước Lao động tập thể CĐCS
Hướng dẫn tiêu chí đánh giá phân loại Thỏa ước Lao động tập thể
Mẫu báo cáo thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể và nội quy công ty
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của công ty
 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mẫu Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà nước
Công văn 159/LĐLĐ v/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
năm học 2019-2020
Hướng dẫn 01/HD-LĐLĐ công đoàn cơ sổ với việc tổ chức các hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân theo quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP

 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nội dung
Tải
Mẫu quy chế dân chủ tại sơ sở
Mẫu báo cáo thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể và nội quy công ty
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của công ty
Mẫu biên bản đối thoại định kỳ
Mẫu Chương trình tổ chức Hội nghị Người lao động
Mẫu Nghị quyết Người lao động
Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ Công đoàn cơ sở tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc về tổ chức Hội nghị người lao động và Đối thoại định kỳ